Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN POLTICA I SOCIETAT DEPARTAMENT DE CINCIES POLTIQUES I SOCIALS
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN POLÍTICA I SOCIETAT
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
_____________________________________________________________________
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
María Morrás Ruíz-Falcó
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Mariano Torcal
* Títol oficial de màster
MÀSTER EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
MÁSTER EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
MASTER IN POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES
* Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica competències a assolir)
L'objectiu principal és la formació de professionals d'alt nivell en l'àmbit de les ciències polítiques i socials
amb capacitats per a circular i competir professionalment en l'àmbit europeu. El perfil curricular del
Màster està dissenyat per a:
1. Assolir un nivell avançat de coneixements en Ciència Política i Sociologia, amb perfil específic en un
dels quatre àmbits disciplinaris de COMPORTAMENT POLÍTIC, TEORIA POLÍTICA, POLÍTIQUES
PÚBLIQUES I SOCIALS, i SÒCIODEMOGRAFIA.

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences