Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
L A U D AT I O D E J O A N M A N U E L S E R R AT D R . J O S E P M . M I C
 

Summary: L A U D AT I O D E J O A N M A N U E L S E R R AT
D R . J O S E P M . M I C Ó
Catedràtic del Depar tament d'Humanitats
de la Universitat Pompeu Fabra
14 de juny del 2011
Auditori del campus de la Ciutadella
U N I V E R S I T A T P O M P E U F A B R A
E
scriure unes paraules per oferir-les a algú que n'ha escrit tantes,
que ens n'ha regalat tantes, i no només d'amor, és per a mi un
honor molt gran, i vull començar agraint que se m'hagi encarregat
la preceptiva laudatio acadèmica de Joan Manuel Serrat. Sóc professor
de literatura i he escrit alguns llibres de versos, però em fa l'efecte que
qualsevol dels presents té bones credencials per parlar del nostre convi-
dat d'excepció, i no només perquè els seus mèrits són prou coneguts de
tothom, sinó també perquè l'acte d'avui és sobretot la manifestació
pública i solemne d'un sentiment compartit.
Benvolgut Joan Manuel, t'ho diré amb paraules de Joan Vergés que
coneixes prou bé: "si aquesta lletra et sembla poc florida, no hi vegis cap
senyal de poc amor", perquè ara no parla només el catedràtic, sinó l'ado-

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences