Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
BRAINA JOURNAL OF NEUROLOGY Do parkinsonian patients have trouble telling lies?
 

Summary: BRAINA JOURNAL OF NEUROLOGY
Do parkinsonian patients have trouble telling lies?
The neurobiological basis of deceptive behaviour
Nobuhito Abe,1
Toshikatsu Fujii,1
Kazumi Hirayama,1
Atsushi Takeda,2
Yoshiyuki Hosokai,1
Toshiyuki Ishioka,1
Yoshiyuki Nishio,1
Kyoko Suzuki,1
Yasuto Itoyama,2
Shoki Takahashi,3
Hiroshi Fukuda4
and Etsuro Mori1
1 Department of Behavioral Neurology and Cognitive Neuroscience, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai, Japan
2 Department of Neurology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai, Japan
3 Department of Diagnostic Radiology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai, Japan
4 Department of Nuclear Medicine and Radiology, Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University, Sendai, Japan
Correspondence to: Nobuhito Abe,

  

Source: Abe, Nobuhito - Department of Psychology, Harvard University

 

Collections: Biology and Medicine