Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
pologistik lgbra m to Mathematica
 

Summary: pologistik lg¶bra m¶ to
Mathematica
¶ri¶cm¶na
¶jlaio 1: asiko lgriqmoi thV pologistikV lg¶braV .................. 1
1.1 arstash kai prsq¶sh ak¶rawn pollaplV akrib¶aV
.................................................................................................................................. 3
1.2 arstash kai prsq¶sh poluwnmwn ..................................... 9
1.3 ollaplasiasmV ................................................................................ 13
1.4 iar¶sh m¶ uploipo ......................................................................... 18
arrthma : sumptwtik anlush algorqmwn ........................ 25
arrthma : riqmhtik kinhtV upodiastolV -- h bsh
thV riqmhtikV nlushV .......................................................................... 29
arrthma : ¶m¶lid¶iV nnoi¶V thV lg¶braV ......................... 37
1: md¶V ................................................................................................... 40
2: aktlioi ................................................................................................ 50
3: aktlioi poluwnmwn kai ¶p¶kts¶iV swmtwn .............................. 64
sks¶iV ........................................................................................................... 73
ibliograja ..................................................................................................... 76
¶jlaio 2: klassikV kai ¶p¶ktamnoV ukl¶d¶ioV algriqmoV ......... 77
2.1 klassikV ukl¶d¶ioV algriqmoV .......................................... 79

  

Source: Akritas, Alkiviadis G. - Department of Computer and Communication Engineering, University of Thessaly

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences