Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Economia, Finances i Empresa DEPARTAMENT Economia i Empresa
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Economia, Finances i Empresa
DEPARTAMENT Economia i Empresa
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I EMPRESA
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Prof. Jaume Ventura
* Títol oficial de màster
Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa
Máster de Investigación en Economía, Finanzas y Empresa
Master of Research in Economics, Finance and Management
* Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica competències a assolir)
Capacitat per realitzar investigació en economia, finances i empresa
Capacidad para realizar investigación en economía, finanzas y empresa
Skills to pursue succesful research in economics, finance and management
* Modalitat de la titulació: Acadèmica
(marqueu mínim 1 opció) Professional
Recerca X
* Especialitats de la titulació (mínim 2, si en té):

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences