Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
C`ALCUL DE CORRENTS CRITICS PER MITJ`A DE MESURES DE CAMP MAGN`ETIC
 

Summary: C`ALCUL DE CORRENTS CRŽITICS PER MITJ`A DE MESURES DE
CAMP MAGN`ETIC
J. AMORŽOS, M. CARRERA, J. FONTCUBERTA, X. OBRADORS
Resum. Calculem la corrent que circula per una mostra de material superconductor de
gruix no menyspreuable a partir de mesures de camp magnetic vertical amb sonda Hall.
No es suposa cap mena de simetria en la circulaciŽo de corrent en els plans horizontals, ni
es requereix coneixement previ dels dominis en la mostra.
1. IntroducciŽo
Els recents avanžcos en la sŽintesi de superconductors a altes temperatures permeten fab-
ricar mostres macrosc`opiques de material tipus YBaCuO superconductores, amb mida
centim`etrica en les tres dimensions. La obtenciŽo de peces d'aquests tamanys i altres en-
cara superiors Žes essencial per a moltes de les aplicacions potencials d'aquests materials.
El seu estudi i utilitzaciŽo planteja per`o un problema: s'ha d'esbrinar no nomŽes el corrent
crŽitic, sinŽo tambŽe la distribuciŽo d'aquest corrent en tota la mostra. Aquesta distribuciŽo
est`a lligada a l'exist`encia de dominis en la mostra, i els exemples ja estudiats mostren que
pot ser molt inhomog`enea.
En aquest treball ens plantegem el problema del c`alcul de la circulaciŽo de corrent crŽitic
en mostres orto`edriques o cilŽindriques de material superconductor a partir de mesures del
camp magn`etic generat per aquest corrent. En general Žes impossible calcular el corrent
el`ectric en una mostra de tres dimensions a partir del camp magn`etic que genera, per`o quan

  

Source: Amoros, Jaume - Departament de Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya

 

Collections: Mathematics