Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Biomedicina DEPARTAMENT Cincies Experimentals i de la Salut
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Biomedicina
DEPARTAMENT Ciències Experimentals i de la Salut
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Responsable
Títol oficial de màster
Laboratori d'Anàlisis Clíniques
Laboratorio de Análisis Clínicos
Clinical & Analytical Laboratory
Objectius formatius de la titulació
a) Adquisició d'un coneixement avançat dels processos biològics en el Laboratori d'anàlisis Clíniques.
b) Aprendre els mecanismes pels quals el organisme manté l'homeostasi, de les causes de la variació
biològica i de la fisiopatologia associada amb les proves analítiques realitzades en els laboratoris
d'anàlisis clíniques.
c) Coneixer la metodologia analítica, la indicació i selecció diagnòstiques i les fonts d'error analític i
avaluar els resultats analítics i la seva interpretació clínica
a) Adquisición de un conocimiento avanzado de los procesos biológicos en el Laboratorio de anàlisis

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences