Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
MATerials MATem`atics Volum 2006, treball no. 11, 8 pp. ISSN: 1887-1097
 

Summary: MAT 2
MATerials MATem`atics
Volum 2006, treball no. 11, 8 pp. ISSN: 1887-1097
PublicaciŽo electr`onica de divulgaciŽo del Departament de Matem`atiques
de la Universitat Aut`onoma de Barcelona
www.mat.uab.cat/matmat
Democr`acia: dels vots als escons
Aureli Alabert
La democr`acia parlament`aria est`a basada en l'elecciŽo justa d'un nombre
petit d'individus (diputats) per representar un nombre molt mŽes gran de
ciutadans. ŽEs una idea ben clara, llevat que. . . qu`e vol dir justa?
Al nostre paŽis, els candidats a diputat es presenten a les eleccions agru-
pats en les anomenades candidatures o llistes, que poden ser presentades per
partits polŽitics o per coalicions de partits. Cada elector vota una de les llistes.
A partir del nombre de vots obtinguts, cada llista rep una certa quantitat
d'escons.
La pregunta Žes, doncs, com determinar, a partir del nombre de vots que
rep cada llista, la quantitat d'escons que li correspon. El sistema que s'u-
tilitza a les eleccions al Parlament de Catalunya es coneix amb el nom de
llei de d'Hondt, i els c`alculs que requereix sŽon molt f`acils de fer. Prenguem

  

Source: Alabert, Aureli - Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Collections: Mathematics