Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
e[doxe ta'i aJlivai kaqa; kai; ta'i boula'i-ejpeidh; oiJ Erbitai'oi o{ka to; provteron ta;m
 

Summary: e[doxe ta'i aJlivai kaqa; kai; ta'i boula'i-
ejpeidh; oiJ ‘Erbitai'oi o{ka to; provteron ta;m
povlin tauvtan wjikevome" polevmou ka-
tastaqevnto" poti; Karcadonivou" ej-
boaqovhsan ta'i povlei ta'i aJma'i ejnovr-
kioiv te ejgevnonto, oJmoivw" de; kai; nu'n ejx ou|
ta;n povlin oijkevome" ej" to; ejmfane;"
poiou'nti o{ti mevmnan vacat tai ta'"
filiva" kai; eujnoiva" ta'" poti; aJmev,
dedovcqai ajnaqevmein eij" cavlkwma
gravyanta" eij" to; iJero;n ta'" ‘Istiva"
ta;n eu[noian kai; summacivan ta;n uJ-
pavrcousan aJmi'n poti; ‘Erbitaiv-
ou" kai; katakalei'sqai aujtou;" eij"
tou;" ajgw'na" kai; sunquvein aujtoi'",
o{pw" eij" to; ejmfane;" poiw'me" toi'" ej-
piginomevnoi" o{ti mnavman e[come"
tw'n ta'i povlei ta'i aJma'i ta;" creiva"
parischmevnwn.
e[doxe ta'i aJlivai kaqa; kai; ta'i boula'i-

  

Source: Abbondandolo, Alberto - Scuola Normale Superiore of Pisa

 

Collections: Mathematics