Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _________Biomedicina______________________ DEPARTAMENT Cincies Experimentals i de la Salut
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _________Biomedicina______________________
DEPARTAMENT Ciències Experimentals i de la Salut
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
María Morrás Ruíz-Falcó
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: José Francisco Aramburu Beltrán
* Títol oficial de màster
Biotecnologia Mèdica
Biotecnología Médica
Medical Biotechnology
* Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica competències a assolir)
a) Estudi de les característiques dels sistemes biològics per comprendre les seves possibles aplicacions.
b) Principi d'enginyeria genètica.
c) Estudi dels aspectes ètics, econòmics i legals de la creació d'empreses biotecnològiques.
d) Estudi i descripció de processos biotecnològics aplicats a l'actualitat en els camps de l'agricultura, del
medi ambient i de la salut pública.
a) Estudio de les características de los sistemas biológicos para comprender sus posibles aplicaciones.
b) Principios de ingeniería genética.

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences