Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU COMUNICACI SOCIAL DEPARTAMENT DE PERIODISME I COMUNICACI AUDIOVISUAL
 

Summary: PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU COMUNICACIÓ SOCIAL
DEPARTAMENT DE PERIODISME I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
ELISAVA Escola Superior de Disseny / Universitat Pompeu Fabra
Signat: Xavier Costa i Jordi Cano
Títol oficial de màster
Màster en Disseny i Comunicació
Máster en Diseño y Comunicación
Master in Design and Communication
Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica de competències a assolir)
La necessitat d'optimitzar el disseny i la comunicació s'imposa en qualsevol proposta
professional individual, en tota activitat empresarial i en qualsevol àmbit de divulgació
cultural o institucional. En tots aquests casos, la figura del dissenyador adquireix una
importància decisiva en el procés de creació dels missatges i la seva adequació als
objectius, els costums i les demandes de la societat. En termes de comunicació, tot allò
que no es veu, no existeix. La comunicació ha esdevingut un dels factors estratègics
essencials per a la innovació i el posicionament d'empreses i institucions. En el

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences