Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
8 Vand & Jord Aluminium(Al)-behandling, som en restaure-
 

Summary: 8 · Vand & Jord
Aluminium(Al)-behandling, som en restaure-
ringsmetode til at fælde fosfor (P) i vandsøj-
len og standse P-frigivelse fra sedimentet er
velkendt og udbredt, især i USA /1/. I Dan-
mark er 6 søer restaureret med Al inden for
de sidste 10 år. De fleste beskrivelser af effek-
ten fokuserer på de primære effekter, nemlig
ændringer i søvandets P-koncentration,
algemængde og sigtdybde. Meget få har set
på ændringer i andre parametre og man ved
kun lidt om, hvordan omsætningen af andre
næringsstoffer ændres efter en Al-behandling.
Når Al tilsættes søvandet, oftest som alumi-
niumklorid eller aluminiumsulfat, dannes
Al(OH)3
, som er en hvidlig flok, der synker
mod bunden. Flokken adsorberer og fælder
fosfat og opløste organiske P-forbindelser og
ændrer dermed P-omsætningen; men Al(OH)3

  

Source: Andersen, Frede Ø. - Institute of Biology, University of Southern Denmark

 

Collections: Environmental Sciences and Ecology