Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Generators of Lp (R) by translations in
 

Summary: Generators of Lp
(R) by translations in
time and frequency.
Gerard Ascensi Sala
Maig, 2007
Mem`oria presentada per
aspirar al grau de doctor
en Matem`atiques.
Certifico que la present mem`oria ha estat
realitzada per en Gerard Ascensi Sala, sota
la direcci´o del Dr. Joaquim Bruna Floris.
Bellaterra, Maig de 2007.
Firmat: Dr. Joaquim Bruna Floris.
vi
Contents
Introducci´o ix
1 Preliminaries. 1
1.1 Systems of Generators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Generators for translations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Generators for L2(R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  

Source: Ascensi, Gerard - Fakultät für Mathematik, Universität Wien

 

Collections: Mathematics