Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
MSTER UNIVERSITARI EN INTERDISCIPLINARI DELS
 

Summary: 1
MÀSTER UNIVERSITARI EN
INTERDISCIPLINARI DELS
MÈDIA I SISTEMES COGNITIUS
INTERACTIUS
Versió 3.
COA 03/03/09
2
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, LA COMUNICACIÓ
I ELS MITJANS AUDIOVISUALS
DEPARTAMENT TECNOLOGIA
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
(Versió amb les modificacions aprovades a la COA de 03/03/09)
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Responsable
Títol oficial de màster
Màster Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius
Master Interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos Interactivos

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences