Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
32 Vand & Jord kalinitet <1 meq/l). En del af disse ser er un
 

Summary: 32 · Vand & Jord
kalinitet <1 meq/l). En del af disse søer er un
dervejs til at blive eutrofierede og det er der
for af stor betydning at finde metoder, som
kan binde fosfor i sedimentet i sådanne søer.
Lancering af nye produkter til sørestaurering
er derfor kærkomne, og det er i den forbind
else vigtigt at klarlægge både styrker og svag
heder ved nye og etablerede produkter.
Phoslock
Phoslock er et australsk kommercielt ben
tonitprodukt, der af producenten beskrives
at have gode fosfatbindingsegenskaber.
Grundstoffet lanthan (La), der tilhører grup
pen af sjældne jordelementer, er det aktive
fosfatbindende element, der indbygges i en
bentonitmatrice for at sikre bundfældning og
for at undgå at La findes på ionform i søvan
det, da dette kan have toksisk virkning på
bl.a. zooplankton ved høje koncentrationer.

  

Source: Andersen, Frede Ø. - Institute of Biology, University of Southern Denmark

 

Collections: Environmental Sciences and Ecology