Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _________Biomedicina______________________ DEPARTAMENT Cincies Experimentals i de la Salut
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _________Biomedicina______________________
DEPARTAMENT Ciències Experimentals i de la Salut
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
María Morrás Ruíz-Falcó
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Francisco José Aramburu Beltrán
* Títol oficial de màster
Laboratori d'Anàlisis Clíniques
Laboratorio de Análisis Clínicos
Clinical & Analytical Laboratory
* Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica competències a assolir)
a) Adquisició d'un coneixement avançat dels processos biològics en el Laboratori d'anàlisis Clíniques.
b) Aprendre els mecanismes pels quals el organisme manté l'homeostasi, de les causes de la variació
biològica i de la fisiopatologia associada amb les proves analítiques realitzades en els laboratoris
d'anàlisis clíniques.
c) Coneixer la metodologia analítica, la indicació i selecció diagnòstiques i les fonts d'error analític i
avaluar els resultats analítics i la seva interpretació clínica
a) Adquisición de un conocimiento avanzado de los procesos biológicos en el Laboratorio de anàlisis

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences