Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _______ Comunicaci Lingstica i Mediaci Multilinge DEPARTAMENT _______________________ Traducci i Filologia
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _______ Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe
DEPARTAMENT _______________________ Traducció i Filologia
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
____________________________________________________________
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Enric Vallduví
* Títol oficial de màster
Lingüística i aplicacions tecnològiques
Lingüística y aplicaciones tecnológicas
Linguistics and technological applications
* Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica competències a assolir)
Formació en lingüística en general i amb una orientació específica cap al tractament informàtic del
llenguatge i les noves tecnologies
Formación en lingüística en general i con orientación específica hacia el tratamiento informàtico del
lenguaje y las nuevas tecnologías
Graduate training in linguistics in general, with an emphasis on computation for language and language
technology
* Modalitat de la titulació: Acadèmica X

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Verschure, Paul - Technology Department, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences