Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Cent anys de E8 Jaume Aguade
 

Summary: Cent anys de E8

Jaume AguadŽe
LližcŽo inaugural del curs 91­92 a la SecciŽo de Matem`atiques
de la UAB
Cap al 1980, Frank Adams va rebre una carta firmada per un tal "E8"
que comenžca dient:
"Senyors,
Els matem`atics poden dividir-se en dues classes; aquells que coneixen
i estimen els grups de Lie i els que no ho fan. Entre aquests Žultims
pot observar-se i lamentar-se la difusiŽo de les segšuents opinions con-
cernents el grup de Lie compacte de rang 8 i dimensiŽo 248, usualment
anomenat E8 . . .
i, a continuaciŽo, E8 es defensa de certs retrets que se li fan respecte de la
seva torsiŽo i inaccessibilitat. Com que jo em compto entre els matem`atics del
primer grup, els que estimen els grups de Lie, voldria, en aquesta lližcŽo inau-
gural, presentar-vos alguns aspectes d'aquest planeta m`agic anomenat E8.
No us oferirŽe pas un tractament sistem`atic, sinŽo, mŽes aviat, una "projecciŽo
de diapositives" sobre alguns viatges que jo he fet al paŽis de E8.
1 Una certa equaciŽo de segon grau

  

Source: Aguadé, Jaume - Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Collections: Mathematics