Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Algebra sv Lie-algebrk: feladatok (I. rsz) 2004. mjus 17. L ltalban Lie-algebrt fog jelenteni. A feladatok sorn, amennyiben mskpp nem mondjuk,
 

Summary: Algebra sáv Lie-algebrák: feladatok (I. rész) 2004. május 17.
L általában Lie-algebrát fog jelenteni. A feladatok során, amennyiben másképp nem mondjuk,
mindig föltehetjük, hogy a szerepl® Lie-algebrákhoz tartozó alaptest algebrailag zárt, és a karakte-
risztikája 0.
1. Igazoljuk, hogy tetsz®leges x 2 L-re az ad x sajátvektorai által generált altér részalgebrát alkotnak
L-ben.
2. Izomora erejéig osztályozzuk a három dimenziós Lie-algebrákat.
3. Legyen 0 = I 0 < I 1 <    < I n = L nomíthatatlan ideállánc L-ben, és legyen N / L tetsz®leges
ideál. Bizonyítsuk be, hogy N pontosan akkor nilpotens, ha minden t-re [NI t+1 ]  I t teljesül.
4. Mutassuk meg, hogy egy algebra deriválásai nem feltétlenül alkotnak (asszociatív) részalgebrát.
5. Jelölje Inn(L) egy L Lie-algebra bels® deriválásainak Lie-algebráját (azaz amelyek az algebra ad-
jungált reprezentációjából adódnak), és legyen L = N (3; C ) a 3  3-as komplex szigorúan föls®
háromszögmátrixok Lie-algebrája. Határozuk meg dim Der(L)= Inn(L)-t.
6. Igazoljuk, hogy minden nem triviális nilpotens Lie-algebrának van olyan deriválása, ami nem bels®.
7. Mutassuk meg, hogy ha x 2 L-re ad x nilpotens, akkor exp(ad x) =
P 1
n!
(ad x) n automorzmusa
L-nek.
8. Mutassunk példát olyan p karakterisztikájú lineáris Lie algebrára, amely föloldható, de nem hozható

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics