Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _________Biomedicina______________________ DEPARTAMENT Cincies Experimentals i de la Salut
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _________Biomedicina______________________
DEPARTAMENT Ciències Experimentals i de la Salut
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
María Morrás Ruíz-Falcó
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Francisco José Aramburu Beltrán
* Títol oficial de màster
Biofarmacologia/Indústria Sanitària
Biofarmacología/Industria Sanitaria
Biopharmacology/Health Industry
* Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica competències a assolir)
a) Adquisició de coneixements generals sobre la investigació, el desenvolupament i innovació (I+D+i)
dels nous medicaments i productes relacionats.
b) Anàlisi de les característiques generals de la indústria sanitària i d'empreses relacionades
c) Conèixer el marc legal en el qual es desenvolupa la I+D+i farmacèutica, el món laboral de la
indústria sanitària, l'ètica i la comercialització dels productes
d) Adquisició de coneixements bàsic de tecnologia farmacèutica i de productes d'origen natural.
a) Adquisición de conocimientos generales sobre la investigación, el desarrollo y la innovación

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences