Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Chinese Small Telescope ARray (CSTAR) for Antarctic Dome A
 

Summary: Chinese Small Telescope ARray (CSTAR)
for Antarctic Dome A
Xiangyan Yuan1,4
, Xiangqun Cui1,4
, Genrong Liu1
, Fengxiang Zhai1
, Xuefei Gong1,4
, Ru Zhang1
,
Lirong Xia1
, Jingyao Hu3,4
, J.S. Lawrence5
, Jun Yan3,4
, J.W.V.Storey5
, Lifan Wang 2,4
, Longlong
Feng2,4
, M.C.B. Ashley5
, Xu Zhou 3,4
, Zhaoji, Jiang3,4

  

Source: Ashley, Michael C. B. - School of Physics, University of New South Wales

 

Collections: Physics