Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _______ Comunicaci Lingstica i Mediaci Multilinge DEPARTAMENT _______________________ Traducci i Filologia
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU _______ Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe
DEPARTAMENT _______________________ Traducció i Filologia
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
____________________________________________________________
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Enric Vallduví
* Títol oficial de màster
Estudis de traducció: estratègies i procediments
Estudios de traducción: estrategias y procedimientos
Translation studies: strategies and techniques
* Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica competències a assolir)
Formació en estudis de traducció a partir de formació prèvia de grau i formació de traductors especialitzats
i intèrprets amb domini en, com a mínim, dues llengües estrangeres
Formación en estudios de traducción a partir de formación previa de grado y formación de traductores
especializados e intérpretes con dominio en al menos dos lenguas estranjeras.
Graduate training in translation studies and in specialized translation and interpreting with a command of at
least two foreign languages.
* Modalitat de la titulació: Acadèmica X

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Verschure, Paul - Technology Department, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences