Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Biomedicina DEPARTAMENT Cincies Experimentals i de la Salut
 

Summary: PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Biomedicina
DEPARTAMENT Ciències Experimentals i de la Salut
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Responsable
Títol oficial de màster
Recerca Biomèdica
Investigación Biomédica
Biomedical Research
Objectius formatius de la titulació
a)Adquisició d'un coneixement avançat sobre bases moleculars subjacents al desenvolupament de
grans patologies amb interès sociosanitari.
b) Aplicació del coneixement molecular de processos fisiopatològics al seu diagnòstic i teràpia.
c) Adquisició d'una base conceptual sòlida sobre tecnologies i sistemes experimentals emprats en
recerca biomèdica.
a) Adquisición de conocimiento avanzado sobre las bases moleculares subyacentes al desarrollo de
patologías de gran interés sociosanitario.
b) Aplicación del conocimiento molecular de procesos fisiopatológicos a su diagnóstico y terapia.

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences