Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Cm Nang Quc T 2012-2013 THY R. MT TH GII C HI
 

Summary: Cm Nang Quc T 2012-2013
THY RƠ. MT TH GII C HI
TH NG T CH TCH...
CHÚNG TÔI CAM KT S PHÁT HIN
RA TIM NNG CA BN
Là Ch tch H Regina và Ch tch Cc
Giáo Dc Quc T Canada, tôi tin chc
rng trng H tt nht là ni mà sinh
viên n t nhng t nc và nn vn
hóa khác nhau có th chia s các ư tng
và hc tp cùng nhau. Tôi t hào nói
rng H Regina là mt ni nh th - mt
ngôi trng nng ng vi sinh viên a
dng và ni ting th gii v ging dy
và nghiên cu. Tng s sinh viên quc t
ca chúng tôi xp x 1.250 em trong tng
s 12.000 sinh viên, và ang gia tng mi
nm. Sinh viên quc t n t hn 90
quc gia ă mang n nhng trin vng
toàn toàn cu làm phong phú thêm ngôi

  

Source: Argerami, Martin - Department of Mathematics and Statistics, University of Regina

 

Collections: Mathematics