Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Butllet de la Societat Catalana de Matemtiques Vol. 15, nm. 2, 2000. Pg. 716
 

Summary: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques
Vol. 15, núm. 2, 2000. Pàg. 7­16
Aventures encara més extraordinàries
del grup més petit de tots
Jaume Aguadé
1 Introducció
Ara fa uns anys vaig tenir també, com avui, l'honor i la satisfacció d'adreçar-me a
tots vostès amb motiu de la inauguració del curs acadèmic. En aquella ocasió vaig
parlar d'un grup molt gran, el grup de Lie compacte, excepcional, simple i simple-
ment connex de dimensió 248 anomenat E8, amb motiu de complir-se el centenari
del seu descobriment.1
Avui, en canvi, voldria parlar d'un grup molt petit, el més
petit de tots (fora del grup trivial): el grup que, a més de l'element neutre, té només
un altre element , el qual, necessàriament, operat amb ell mateix ha de donar l'e-
lement neutre. En tractar-se d'un grup tan i tan petit, hom podria pensar que no hi
trobarem cap dels meravellosos paisatges amb què ens va obsequiar el gegantí E8.
Veurem que, ben al contrari, un objecte d'aparença tan modesta com el grup de dos
elements ens pot conduir, si ens obstinem a esbrinar els seus secrets, a paratges
més enllà d'on la nostra imaginació pot albirar. De fet, la principal dificultat que he
tingut a l'hora de preparar aquesta lliçó ha estat la d'escollir, d'entre tants i tants

  

Source: Aguadé, Jaume - Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Collections: Mathematics