Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Algorismes de cerca Algorismes de cerca: definici del problema (text,patr)
 

Summary: Algorismes de cerca
Algorismes de cerca: definició del problema (text,patró)
depèn de què coneixem al principi:· Cerca exacta:
· Cerca aproximada:
· 1 patró ---> L'algorisme depèn de la llargada i | |
· k patrons ---> L'algorisme depén del nombre k, la llargada i | |
· Només el text ----> Estructurar el text (suffix tree)
· Només el/s patró/ns ---> Estructurar el/els patró/ns
depèn de la llargada del patró
· l Algorisme Myers
· l>w (llargada paraula) ---> Programació dinàmica
· Extensions
· Expressions regulars
· Cerca probabilista
2.2 Pairwise alignment
Given two DNA sequences
A (a1a2...an) and B (b1b2...bm) from the alphabet {a,c,t,g}
we say that A* and B* from {a,c,t,g,-} are aligned iff
i) A* and B* become A and B if gaps ( ­ ) are removed.
ii) |A*|=|B*|

  

Source: Arias, Marta - Departament of Llenguatges i Sistemes Informátics, Universitat Politècnica de Catalunya

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences