Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Biomedicina DEPARTAMENT Cincies Experimentals i de la Salut
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Biomedicina
DEPARTAMENT Ciències Experimentals i de la Salut
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Josep-Eladi Baños Díez
Títol oficial de màster
Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
Industria Farmacéutica y Biotecnológicas
Pharmaceutical and Biotechnology Industry
Objectius formatius de la titulació
a) Adquisició de coneixements generals sobre la investigació, el desenvolupament i innovació
(I+D+i) dels nous medicaments i productes biotecnològics.
b) Anàlisi de les característiques generals de la indústria farmacèutica i d'empreses
biotecnològiques.
c) Conèixer el marc legal en el qual es desenvolupa la I+D+i farmacèutica, el món laboral de la
Indústria Farmacèutica, l'ètica i la comercialització dels productes.
d) Adquisició de coneixements bàsic de tecnologia farmacèutica i de productes d'origen natural.

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences