Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU COMUNICACI SOCIAL DEPARTAMENT Periodisme i de Comunicaci Audiovisual
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU COMUNICACIÓ SOCIAL
DEPARTAMENT Periodisme i de Comunicació Audiovisual
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Cristòfol Rovira (Coordinador a la UPF)
Signat: Responsable
Títol oficial de màster
MÀSTER EN GESTIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS
MASTER EN GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
MASTER IN DIGITAL CONTENT MANAGEMENT
Objectius formatius de la titulació
Competències instrumentals
- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Capacitat d'organització i planificació.
- Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua
- Resolució de problemes
- Presa de decisions

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Verschure, Paul - Technology Department, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences