Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
LA BIBLIOTECA MATEM`ATICA DIGITAL JAUME AMOROS
 

Summary: LA BIBLIOTECA MATEM`ATICA DIGITAL
JAUME AMOR´OS
La Biblioteca Matem`atica Digital ´es un somni, que ha esdevingut
un projecte debut als avan¸cos de la tecnologia inform`atica dels darrers
anys.
El somni ´es universal i cl`assic:
- que cadasc´u tingui acc`es a tota la literatura matem`atica de
tots els temps,
- que aquest acc`es sigui r`apid en la localitzaci´o i obtenci´o dels
documents, amb la possibilitat de fer cerques segons el tema
dels articles o llibres,
- que el cost de tot plegat sigui assequible.
D'aquest somni en dir´iem tamb´e la Biblioteca Ideal, i les biblioteques
universit`aries ja s'hi han acostat bastant: grans col·leccions de revistes
i llibres matem`atics, cat`alegs p´ublics, serveis de fotoc`opia i pr`estec
interuniversitari que permeten obtenir qualsevol article de recerca del
m´on, a m´es de nombrosos llibres. La digitalitzaci´o de les bases de
recensions Mathscinet i Zentralblatt fa possible des de fa pocs anys fer
cerques d'articles segons el seu contingut, tot i que incompletes.
Qu´e ens falta en aquest punt per arribar a la biblioteca ideal?

  

Source: Amoros, Jaume - Departament de Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya

 

Collections: Mathematics