Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Doctorat en Tecnologies de la Informaci, la Comunicaci i els Mitjans Audiovisuals
 

Summary: 1
Doctorat en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els
Mitjans Audiovisuals
Doctorado en Tecnologías de la Información, la Comunicación y los
Medios Audiovisuales
PhD in Information, Communication and Audiovisuals Technologies
LLISTAT D' ADMISSIÓ 4ª convocatòria
LISTADO DE ADMISIÓN 4ª convocatoria
ADMISSION LIST 4th application period
(2011-2012)
Nom
Nombre
Name
Cognom 1
Apellido 1
Surname 1
Cognom 2
Apellido 2
Surname 2
Estat de la sollicitud

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences