Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU HISTRIA DEPARTAMENT HUMANITATS
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU HISTÒRIA
DEPARTAMENT HUMANITATS
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D'HUMANITAS
Signat: LLUÍS RIUDOR
Títol oficial de màster
Màster en Historia del Món
Master en Historia del Mundo
Master in World History
Objectius formatius de la titulació
Capacitat i destresa en la cerca, valoració i crítica de les fonts històriques.
Capacitat de presentar de forma oral i escrita els temes i problemes estudiats
Capacitat de comprensió sobre conceptes com a cronologia, canvi en el temps, causalitat i
periodització, per analitzar i mostrar les connexions entre pautes de canvi històric i
continuïtat en diverses parts del Món.
Habilitat per identificar i descriure períodes històrics significatius, pautes de civilització i

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Verschure, Paul - Technology Department, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences