Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
17. rgang nr. 1, februar 2010 35 Som beskrevet i /1/ (dette nummer) er der
 

Summary: 17. årgang nr. 1, februar 2010 · 35
Som beskrevet i /1/ (dette nummer) er der
ikke mange danske søer, som alene ved en
reduktion i den eksterne fosforbelastning
kan opfylde vandrammedirektivets mål i 2015
/2/. Der er derfor stor interesse for produk
ter, som kan binde overskuddet af fosfor i
sedimentet. Aluminium (Al) og Phoslock (et
lanthanberiget bentonitprodukt) har denne
egenskab om end Phoslocks virkning ikke er
så veldokumenteret som Al's /1/. En ting, som
dog sjældent har været undersøgt for nogen
af produkterne, er, hvordan de påvirker sedi
menternes fysiske egenskaber /3/. På basis af
danske og udenlandske undersøgelser /4/, /5/
kan det sandsynliggøres, at Al transporteres
fra vindpåvirkede områder til akkumulations
områder og derfor tabes bindingskapaciteten
i de vindeksponerede områder af søerne.
Dette betyder, at den Alflok, som dannes

  

Source: Andersen, Frede Ø. - Institute of Biology, University of Southern Denmark

 

Collections: Environmental Sciences and Ecology